Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Lloguer

Els habitatges es poden llogar buits o bé, ja moblats. L’avantatge de llogar un habitatge buit, és que el lloguer hauria de ser més econòmic. El problema? Que al pis s’hi haurà de posar els mobles.

Una vegada determinada la zona i el tipus d’habitatge que es vol, és molt important visitar-lo i fixar-se bé en el seu estat general, així com si respon a les vostres necessitats i en allò que heu vist prèviament.

En el cas dels pisos moblats, comproveu que aquestes estiguin en bon estat; rentadora, nevera, cuina, caldera... Reviseu les instal·lacions dels subministres: gas, electricitat i aigua. I aquesta última, va bé comprovar la seva pressió.

Quan hagiu escollit habitatge, està bé mirar el mercat de lloguer de la zona i els seus preus habituals. Això podeu fer-ho per portals d’internet, les administracions de finques... Per perfils de gent jove, es pot cercar contacte amb la Borsa Jove d’Habitatge si n’hi ha la població.

Si es busca un habitatge per mitjà d’un administració de finques o immobiliària, caldrà tenir en compte que els seus honoraris són l’equivalent a una mensualitat de lloguer.

També cal tenir present, que en l’entrada a l’habitatge s’hi ha d’abonar la fiança, que equival normalment una o dues mensualitats. Aquesta quantitat de diners són el dipòsit de garantia que té la persona propietària en el cas que al finalitzar el contracte de lloguer, el pis no estigui en les mateixes condicions de quan es va entregar. És important que en el contracte de lloguer s’adjuntin fotos de l’estat de tot l’habitatge, per tal de després no hi hagin malentesos.

El contracte d'arrendament^

El contracte pot ser oral o escrit. Si és oral, podrà demostrar-se a través dels rebuts de pagament de la renda. Així i tot, és recomanable fer-lo per escrit, i fer-hi constar:

  • Identificació de l’habitatge.
  • Nom i cognoms del o la propietària i del o la llogatera, així com els seus DNIs.
  • Quantitat de la renda, és a dir, el preu del lloguer.
  • Durada del contracte.
  • Forma de pagar del lloguer. És recomanable fer-ho d’alguna manera que es disposi del rebut mensual del pagament.
  • Fiança dipositada.
  • Clàusula d’actualització de la renda.
  • Repercussió de les despeses (aigua, llum, gas, comunitat, IBI, brossa, comunitat...)
  • Inventari de mobles i electrodomèstics si és el cas.
  • Fotografies de l’estat de l’habitatge un cop es fa el lliurament de les claus.

Renda^

La renda o preu del lloguer inicial, és pactada lliurement entre les parts i es recull en el contracte. Duran tal vigència d’aquest, la renda només pot ser actualitzada pel propietari o propietària, o per la seva part, el o la llogatera, en la data en què es compleixi cada any de vigència del contracte. A falta de parlar-ho o pactar alguna cosa, no s’actualitzarà la renda.

En principi, s’actualitzarà el que s’acordi entre les parts. Si no hi ha acord, es farà de conformitat amb l’IPC, i serà el mes d’actualització del contracte el que marcarà l’índex.

Actualment a Catalunya existeix l’índex de referència de preus de lloguer, que és un indicador que es pot consultar de manera pública, que permet conèixer una estimació del preu mitja d’un habitatge (depèn de la zona, metres quadrats...). Indicarà el preu mínim i el preu màxim que pot arribar a tenir l’habitatge.

Fiança^

La fiança serveix per respondre, un cop finalitzat al contracte, qualsevol dany o desperfecte causat a l’habitatge o en el seu contingut. Si aquest no és el cas, la fiança ha de ser retornada per la persona llogatera quan abandoni el pis. Si el pis està amoblat la fiança serà de dos mesos, i sense mobles, un mes, i el propietari o propietària hi haurà de dipositar-la a l’INCASÒL.

Durada^

La durada del contracte anirà en acord a la part propietària i la lloguetera. Tot i això, el contracte tindrà una garantia mínima de 5 anys (si el contracte és de tres, hi haurà dues prorrogues d'un any cada una).

Obres^

Les obres de conservació per mantenir l’habitatge en condicions d’habitabilitat són a càrrec del o la propietària. En canvi, el lloguer està obligat a pagar els desperfectes o les avaries provocades per la seva negligència.

Per fer obres de millora, és obligatori tenir el permís del propietari/ària. Si es vol, es podrà augmentar la renda. Aquestes obres seran a càrrec de la part que lloga l’habitatge.

Xarxa de Mediació^

Si es cerca un habitatge de lloguer i teniu uns ingressos mínims demostrables, hi ha les Borses d’Habitatge, que faciliten el contacte entre propietàries i futures llogateres. Són serveis gratuïts, prestats per organismes públics. Ofereixen preus assequibles, assessorament jurídic i orientació. També ofereixen ajuda a l’hora de preparar i signar el contracte d’arrendament.

A la comarca de l’Alt Penedès, es poden trobar:

A la nostra comarca: