Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Compra

Adquirir un habitatge suposa un llarg i complex tràmit, dificultat per l’elevat preu dels habitatges.

Quan es decideix optar per la compra, hi ha dues opcions: habitatges d’obra nova o habitatges de segona mà.

A continuació us volem donar informació a tenir en compte a l’hora de comprar un habitatge. La compra d'un habitatge és una de les decisions econòmiques més importants que fem al llarg de la nostra vida. Per tant, totes les precaucions que es puguin prendre en el moment de fer la compra són poques.

Per conèixer l’oferta d’habitatges en venda podeu anar a les immobiliàries o mirar els mitjans de comunicació i publicacions especialitzades. També hi ha l’opció de passejar i mirar els cartells que es pengen a les façanes, però és més cansada.

Habitatge de segona mà^

Per comprar un habitatge de segona mà es pot fer mitjançant una immobiliària, que a canvi s’endurà una comissió per part del venedor, o directament en contacte amb el propietari. En tots dos casos, caldrà subscriure l’acord per escrit davant de notari.

Contracte de compra-venda

És el document legal que valida la transmissió de la propietat, recull les condicions pactades i signades entre comprador i venedor i, per tant, els obliga a complir-les.

L’escriptura pública es redacta pel notari, escollit pel comprador quan sigui ell qui pagui els seus honoraris. L’escriptura s’acorda entre ambdues parts, però hi ha unes clàusules imprescindibles:

 • Identificació del venedor i del comprador, que han de tenir capacitat legal.
 • Identificació, descripció i situació de l’immoble. S’ha de verificar la situació jurídica de l’habitatge en el Registre de la Propietat per comprovar si el venedor és realment el propietari i per certificar si l’habitatge està lliure de càrregues.
 • Estat de les obligacions econòmiques de l’habitatge (Impost sobre Béns Immobles, quotes a la comunitat de propietaris,...). És la situació econòmica de l’immoble. Si quedés algun d’aquests rebuts per pagar en el moment de signar davant de notari, el nou comprador se n’hauria de fer càrrec.
 • Objecte del contracte, en aquest cas la compra-venda de l’habitatge.
 • El preu de la compra venda i formes de pagament. En el cas de que es compri mitjançant un préstec hipotecari, hi hauran de constar les condicions.
 • Si existeix un préstec hipotecari que gravi l’habitatge, s’ha de fer constar quines són les condicions de subrogació.
 • Repartiment de les despeses relacionades amb l’operació de compra-venda.
 • Determinar el moment del lliurament de les claus.
 • Termini per a atorgar l’escriptura pública.
 • Efectes de la rescissió del contracte, o de l’incompliment de les obligacions per alguna de les parts.
 • Data i firma dels contractants.


Informació necessària que ha d’aportar el venedor:

 • Fotocòpia de l’escriptura de compra-venda del venedor.
 • Fotocòpia del rebut de pagament de l’última anualitat del IBI, on hi constarà el valor cadastral de l’immoble.
 • Un certificat de la comunitat de veïns que acrediti que es tenen tots els pagaments al dia.
 • El plànol general de l’habitatge. S’ha de lliurar al banc si es sol·licita un préstec.
 • Els estatuts de la comunitat de propietaris, sempre que l’habitatge formi part d’un edifici en règim de propietat horitzontal.


Despeses que comporta la compra venda:

S’ha d’acordar entre els compradors qui paga què, en cas que no hi hagi acord s’estarà al que la Llei estableix al respecte.


Despeses a càrrec del comprador:

 • Costos de Notari.
 • Registre de la propietat.
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials. Grava les segones i posteriors transmissions d’habitatges. A Catalunya és del 7% i es calcula sobre el preu de compra escripturat. Hi ha un ajut per als joves de fins a 32 anys amb ingressos inferiors a 30.000€ l’any, que consisteix en una reducció d’aquest impost fins al 5%.
 • Les despeses de gestió són el cost que es deriva de la intervenció d’un gestor administratiu que s’encarrega de realitzar tots els tràmits. La contractació del gestor és optativa, ja que es poden realitzar totes les operacions personalment, però és recomanable.


Despeses a càrrec del venedor:

 • Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, que es calcula tenint en compte el valor cadastral i el nombre d’anys transcorreguts des de l’anterior transmissió.
 • Cancel·lació de càrregues anteriors. Correspon al venedor el pagament de les càrregues que tingués l’habitatge amb anterioritat a la compra-venda, tant econòmiques com registrals.

Habitatge de nova construcció^

Són habitatges acabats de construir o pendents de ser construïts, en el cas de comprar sobre plànols. En aquests casos caldrà estar alerta a obtenir el Certificat de final d’obra i la corresponent cèdula d’habitabilitat, necessària per donar-se d’alta dels subministraments d’electricitat, aigua i gas.

Quan es compra sobre plànol es va fent lliuraments de diners a compte del pis al promotor, s’ha de verificar que els diners estiguin garantits mitjançant aval o pòlissa d’assegurances. En aquests casos caldria que el promotor compleixi els següents requisits:

 • Disposar de la llicència municipal d’obres.
 • Tenir previst el termini de finalització de les obres i lliurament dels habitatges.
 • Acreditar la titularitat del terreny sobre el que s’edificarà.
 • Tenir redactat el projecte tècnic de l’obra.


Condicions i pactes del contracte o de l’escriptura pública:
Les condicions que es pacten entre el comprador i el venedor es signen per les dues parts en un document davant de notari, és l’escriptura pública, que té validesa jurídica en cas d’incompliment d’alguna condició pactada per alguna de les dues parts.

Les condicions o pactes solen ser els següents:

 • La data prevista pel lliurament de l’habitatge, que inclourà una penalització pel venedor en cas de retard.
 • Preu total de l’habitatge, impostos que el graven i formes de pagament, fent referència a la existència o no d’hipoteques, a la subrogació (si el comprador assumeix la hipoteca que hagi fet el promotor per tirar endavant l’obra) i la cancel·lació de les mateixes.

També hem d’exigir els següents documents:

 • Memòria de qualitats de l’habitatge.
 • Llistat d’empreses i professionals que hagin intervingut a l’obra.
 • Plànol de l’habitatge.
 • Croquis de les instal·lacions d’electricitat, gas i aigua.

 

Garanties generals de la compra:

 • Qualsevol incompliment del contracte dóna dret al comprador a reclamar contra el venedor, podent demanar fins i tot la resolució del contracte, prèvia devolució de les quantitats satisfetes.
 • Si no es compleix el termini de lliurament del habitatge, el comprador podrà reclamar les quantitats que s’haguessin pactat en concepte de penalització.
 • Pel que fa a l’aparició de defectes, s’ha de diferenciar entre els defectes amagats o vicis ocults i els que es poden apreciar a simple vista (d’acabats). Els vicis ocults poden ser objecte de reclamació dins un termini de 10 anys des de la finalització de l’obra. Els vicis aparents tenen un termini de reclamació de 6 mesos des del moment en què es detecten.


Despeses en la compra:

A càrrec del comprador:

 • El pagament del IVA, ja que és una primera transmissió.
 • Escriptura pública de la compra, satisfent els honoraris del notari de l’escriptura de compra venda i de la hipoteca, si és el cas.
 • Inscripció de la compra en el Registre de la Propietat.


Els habitatges de nova construcció poden ser fruit de la iniciativa privada, actualment la major part de l’oferta, o de promoció pública. En aquest darrer cas, el procediment és diferent al que hem exposat, ja que s’ha de complir una sèrie de requisits i presentar la teva sol·licitud a l’administració corresponent per poder optar al pis.

Accessibilitat