Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Altres fórmules d'emancipar-se

Llogar una part d’un habitatge es veu com una opció molt econòmica per gent que no pot fer front al lloguer sencer d’un habitatge, sobretot per aquelles persones que decideixen emancipar-se per primera vegada o que han de canviar de residència per feina de forma temporal.

És molt freqüent el fet de contractar el lloguer d’habitació o sotsarrendament de forma verbal amb el o la propietària o el llogater, llogatera, i establir-ne quines seran les condicions; però cal anar amb compte, perquè moltes vegades el fet de no tenir res per escrit pot generar indefensió en el moment de denunciar qualsevol situació que es produeixi.

Quan es formalitza el contracte de lloguer, parcial o un sotsarrendament, s’ha de tenir molt clar quin és l’espai concret de l’habitatge del qual es pot gaudir amb total llibertat, quins seran els espais comuns que es compartiran, establir quines despeses s’han d’assumir...

Habitacions en pis compartit. El contracte de lloguer parcial^

Aquesta modalitat contractual s’adapta principalment a persones joves que busquen llogar un habitatge que és propietat d’alguna altra persona, i que conviuran amb ella o amb una persona que també vol llogar.

És recomanable establir amb la part propietària, i sempre per escrit, quines seran les condicions, drets i obligacions a les quals s’ha de fer front. També indicar si l’espai que serà privat hi ha mobles i en quina condició estan.

També és important indicar l’inici del contracte i la data d’acabament. Hi ha dos tipus de contracte parcial: el de durada anual prorrogable i el parcial de durada determinada.

  • Al SIAJ hi ha anuncis de persones que ofereixen pis per compartir, així com un taulell d’anuncis on la gent pot anunciar tant si es compateix com s’ofereix.
  • També es pot accedir a la web de compartir habitatge on es trobarà la informació de pisos compartits de la majoria de comarques de la Província de Barcelona (iniciativa del Consell Comarcal del Barcelonès).

El sotsarrendament^

És quan la persona que lloga un habitatge pot tornar a llogar part d’aquell habitatge que ell mateix està habitant en la seva totalitat. Sempre hi ha d’haver consentiment previ i per escrit del o la propietària. L’habitatge llogat només es pot sotsarrendar parcialment.

Quan el contracte de sotsarrendament tingui una durada inferior al contracte de lloguer, caldrà especificar-ho en l’acord entre les parts. Així mentre cal indicar el temps de què disposa la persona que sotsarrenda per a comunicar l’extinció del contracte, es fixa normalment 30 dies.

El seu preu no podrà excedir al que correspongui a la persona arrendatària pel total de la renda, però si que podrà ser igual.

Compartir pis amb gent gran^

Hi ha iniciatives que donen resposta solidària a les necessitats de companyia de les persones grans i a les d'allotjament dels i les joves universitaris per mitjà de programes de convivència intergeneracional.

Cooperatives d'habitatge^

Les cooperatives d’habitatge, anomenades també cohabitatges, és una alternativa al model d’habitatge tradicional davant de l’augment dels preus del lloguer. És una alternativa no especulativa, on s’ofereixen habitatges amb un preu assequible i amb estabilitat i flexibilitat. A més, suposa un baix impacte ambiental, ja que els edificis estan dissenyats amb un ús sostenible.

L’objectiu de les cooperatives d’habitatge és oferir un habitatge digne de forma alternativa, justa, col·l3ctiva i positiva amb el medi ambient.