Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Ajuts

En aquests moments hi ha dos tipus d’ajuts/subvencions adreçades també a joves per al lloguer d’un habitatge a Vilafranca del Penedès. Si ets un jove d'un altre municipi pots preguntar al teu Ajuntament.

Ajuts municipals per a facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer^

Presentació de sol·licituds: fins al 16 de febrer del 2018.

Els ajuts són per cobrir les despeses que genera la contractació del lloguer: el primer rebut de lloguer, el mes de fiança i la factura de la gestió si es contracta a través d'un administrador de finques.

Característiques de l’habitatge: ha de tenir un màxim de 90m² i el preu de lloguer no pot superar els 450€.

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts són:
- Joves entre 18 i 35 anys.
- Pensionistes majors de 60 anys.
- Famílies monoparentals
- Persones amb càrregues.
- Persones amb certificat de disminució.
- Persones en situació d'atur.
- Persones provinents de desnonaments i execucions hipotecàries.
- Famílies nombroses.

Cal que l'habitatge s'hagi llogat dins el període de l'1 de gener al 31 de desembre de 2017.
Més informació i presentació de sol·licituds a l’Oficina Local d’Habitatge

Subvencions per al pagament del lloguer de la Generalitat de Catalunya^

Convoca la Generalitat de Catalunya i estan adreçats a les persones titulars d’un contracte de lloguer, empadronades al domicili:

Presentació de sol·licituds: del 19 d’abril al 19 de juny del 2017. Es pot presentar la sol·licitud i documentació a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Vilafranca.

La subvenció serà del 40% de l’import del lloguer anual de l’habitatge, amb un màxim de 2.400 euros anuals.

Requisits:

Tenir la residència legal a Catalunya

 • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts.. Es pot consultar mitjançant un simulador els ingressos o cal anar a l'Oficina Local d'Habitatge .
 • Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge, que sigui el domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a: 600 euros
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. No s'accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució).

Documentació:

Es pot demanar que la Generalitat pugui demanar de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control, en aquest cas no caldrà aportar la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Benestar Social i Família, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre i Registre de la Propietat.

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què s'hagi autoritzat prèviament l'Administració per a la consulta, és:

 • DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE haurà d'aportar el document d'identificació de què disposi. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud l'anterior document d'identificació NIE.
 • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
 • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior (exercici 2013), amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
 • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral (només els menors de 65 anys), si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
 • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior, ho farà per mitjà d'una declaració responsable, segons model normalitzat.
 • Informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions, en cas que tots els ingressos d'una unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable.
 • Ingressos de l'any en curs: quan la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació laboral o d'ingressos respecte al període general a acreditar d'acord amb les bases de la convocatòria.
 • Informe de vida laboral, en els casos que no s'acreditin ingressos per mitjà de la declaració de l'IRPF.
 • Llibre de família, si cal.
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2013: acreditació del compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2015 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts, a partir com a mínim del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. En el cas que el sistema de pagament del lloguer sigui el rebut domiciliat, s'hi haurà de fer constar la referència, NIF de l'emissor i el sufix,
 • Declaració responsable de complir els requisits i de no concórrer en cap motiu d'exclusió establerts a la convocatòria
 • Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
 • Acreditació del Departament de Benestar Social i Família, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
 • Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin consultar les dades corresponents per a la tramitació i seguiment de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'ha viscut anteriorment, com en casos de dació en pagament.
 • Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 • Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.
 • Títol de família nombrosa vigent.
 • Títol de família monoparental vigent.
 • Document acreditatiu de ser persona jove extutelada.
 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014.

En tots els supòsits exposats, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Criteris de prioritat per a valorar i ordenar les sol·licituds

Les sol·licituds es resoldran, segons la disponibilitat pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, comparant les presentades en el termini establert, i aplicant la puntuació que s'estableix a la convocatòria.

En el cas de joves d’entre 18 i 35 anys:

e) Joves entre 18 i 35 anys amb ascendents o descendents al seu càrrec = 15 punts.

i) Persones joves extutelades = 10 punts.

j) Persones joves de menys de 35 anys amb ingressos de la unitat de convivència inferior a 0,94 IRSC = 10 punts.

 

Accessibilitat