Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ESO

L'ESO és l'Ensenyament Secundari Obligatori que han de cursar tots els nois i les noies de 12 a 16 anys, amb un total de quatre cursos.
Un cop acabat l'ESO, s'obté el títol de Graduat en Ensenyament Secundari, amb el qual es pot continuar estudiant el batxillerat o un cicle formatiu de grau mitjà.

Quines matèries s'estudien?^

Les matèries es divideixen en unes unitats que s'anomenen crèdits i que tenen una durada d'un trimestre. Hi ha crèdits de tres classes: comuns, variables i de síntesi.
Els crèdits comuns són els que ha de fer tothom, com per exemple llengua i literatura catalana i castellana, llengua estrangera, ciències de la naturalesa, ciències socials, educació física, tecnologia, educació visual i plàstica, música, matemàtiques, etc.
Els crèdits variables es trien dels que ofereix el centre, segons els interessos i capacitats de cada alumne. Aquesta elecció es fa amb l'orientació del tutor i de la resta de professorat.

També s’han introduït, depenent del curs:

  • Servei comunitari: és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana. Cal fer-lo a tercer i/o quart d’ESO.
  • Treball de síntesi: el treball de síntesi està format per un conjunt d'activitats que s'han de fer en equip i ha d'integrar continguts de diverses matèries. S'ha de realitzar en cadascun dels tres primers cursos de l'ESO.
  • Projecte de recerca: el projecte de recerca també es fa en grup. S’ha de realitzat a quart curs.