Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Vocabulari bàsic

En el món laboral hi ha molt de vocabulari que és desconeix... És important tenir una idea bàsica de què vol dir cada cosa!

 • Salari Mínim Interprofessional (SMI): Fixa la quantitat mínima que ha de percebre una persona treballadora . No es pot discriminar a ningú per cap raó de gènere, procedència o altres. Aquest salari correspon a 31,66 €/dia, 950 €/mes i 13.000 €/anuals.
 • Salari: És la quantitat total que es percep econòmicament pel treball realitzat (pot ser en diners o en espècies, tot i que aquest darrer, no pot superar el 30% de la percepció salarial). Al salari base, poden sumar-s’hi complements, com per exemple: personal, pel lloc de treball, horari...
 • Salari brut: És la quantitat total a percebre abans que se li apliquin retencions (seguretat social, formació, IRPF...).
 • Salari net: És la quantitat exacta que percep la persona treballadora un cop aplicades les retencions corresponents.
 • Conveni col·lectiu: És un acord fruit d’una negociació entre les representants dels i les empresàries i dels i les treballadores.  Es recullen totes les qüestions relatives a les condicions de treball pròpies del sector: grups professionals, escala salarial, organització del treball, drets i deures relacionats amb la seguretat i salut del lloc de treball... El Conveni Col·lectiu en el qual s'emmarca una feina, ha d’estar explícit en el contracte de treball. En el cas que l’empresa no formi part de cap conveni col·lectiu, s’aplicarà l’Estatut dels Treballadors i el contracte de treball.
 • Contracte de treball: Explica la relació laboral que s’estableix amb l’empresa de forma personal a través d’un acord: horari, sou, feina a desenvolupar, vacances, conveni col·lectiu que empara la feina... Mai ha de contradir el conveni ni l’Estatut!
  • Indefinits: duració indeterminada.
  • Temporal: duració determinada. Poden ser: d’obra i servei, eventual, d’interinatge.
  • Formatius: Poden ser de formació i aprenentatge o de pràctiques.
 • Quitança: El que s'anomena ‘finiquito’. Quan finalitza QUALSEVOL relació de treball, sigui quin sigui el motiu, l’empesa ha de pagar unes quantitats pendents. Aquestes són:
  • Salaris pendents.
  • Part proporcional de les pagues extres.
  • Part proporcional de les vacances no gaudides.
  • En el cas que correspongui, la indemnització.
 • Hores extres: Són aquelles hores que tenen lloc fora de la jornada normal del treball. Com a màxim, poden fer-se 80 hores extres l’any. Han de ser voluntàries, a on ser que es requereixi per escrit, i com a mínim, s’han de pagar al mateix preu que una hora normal de treball. Les persones menors d’edat, no poden fer-ne, i si es treballa de nit, només quan siguin per causa major!
 • Nòmina: És el rebut que justifica el pagament del salari. Hi ha d’aparèixer les dades de l’empresa, la categoria laboral, l’antiguitat, la percepció econòmica (i no econòmica), les deduccions de la seguretat social i d’IRPF i les bases de cotització. Al final de tot, ha de quedar el salari net.
 • Prevenció de riscos laborals: És el conjunt d’activitats o mesures adoptades, amb la finalitat d’evitar o disminuir riscos per la salut que deriven del treball. Aquestes accions van encarades a incrementar la seguretat i la salut laboral. S’han d’evitar el major nombre de riscos en el nostre lloc de treball. Totes les empreses estan obligades a complir amb la Llei 31/1995.
 • Vaga laboral: És un dret dels treballadors i treballadores i consisteix bàsicament en deixar de treballar per obtenir unes millores laborals i econòmics a força de fer pressió a l’empresari/a.
 • IRPF: És l’impost de renda sobre les persones físiques. És per tant, un impost que paguen totes les persones que viuen a Espanya o que hi contribueixen amb les seves rentes durant l’any.
Accessibilitat