Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Marc Laboral

A partir dels 16 anys tota persona pot accedir al món laboral. Si es té entre 16 i 18 anys, el contracte de treball l’han de signar els o les tutores legals, i sobretot, no està permès treballar de nit (de 22h a 6h), fer hores extres o en activitats tòxiques o perilloses!

Els salaris estan marcats pels convenis col·lectius de cada sector, i mai poden ser inferiors al salari mínim interprofessional (SMI). Aquest és el sou mínim que marca la llei que ha de percebre qualsevol persona amb un contracte de treball. L’any 2020 es va aprovar que l’SMI fos de 31,66€ al dia, o de 950€ mensuals, que són 13.000€ l’any. Aquest salari serà en 14 pagues, és a dir, el sou de cada mes, més dues pagues extres. En tota relació laboral és obligatori gaudir de dues pagues extres, ja sigui de forma prorratejada (una part proporcional cada mes) o sencera en dos mesos diferents de l’any (normalment estiu i hivern).

Tota relació laboral ha de respectar i complir els drets laborals recollits a l’Estatut dels Treballadors. A més a més, cada feina haurà de complir els drets que es marquen més específicament en el conveni col·lectiu on s’emmarqui, i per últim, el nostre contracte de treball sempre podrà millorar les condicions dels altres dos.

Així doncs, és important, i quasi obligatori, conèixer els nostres drets i deures com a treballadors i treballadores. Hem de saber en què estem obligats quan tenim una relació laboral, i que ha d’acomplir l’empresa respecte al lloc de treball i a la relació laboral que existeix. Podeu trobar més informació a l’Estatut del Treballador i a la ‘Guia Laboral y asuntos sociales.

Accessibilitat